Publicatie: 5 januari 2022

Deze voorwaarden schetsen uw verantwoordelijkheden met betrekking tot het voertuig (gedefinieerd als recreatieve voertuigen met inbegrip van alle kampeerauto’s, truckcampers en campervans), en beperkt en verzaakt in sommige gevallen uw rechten. Het is belangrijk voor uw eigen veiligheid dat u deze voorwaarden leest en begrijpt.

Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst tussen CanaDream Inc. en de gast met betrekking tot het voertuig, geïdentificeerd door een eenheidsnummer op de eerste pagina van deze huurovereenkomst. De gast is de persoon of rechtspersoon die als gast staat geïdentificeerd op uw eerste pagina.

1. Naleving van wetten. Terwijl het voertuig in het bezit van de gast is, of deze aan de gast is verhuurd in het kader van deze overeenkomst, zal de gast voldoen aan alle wetten en regels die betrekking hebben op (a) het rijden, parkeren, de opslag en de transport van het voertuig, of (b) de verplaatsing van het voertuig, of een persoon of ding dat over een nationale, provinciale, staatof jurisdictiegrens wordt verplaatst.

2. Verzekering. CanaDream Inc. zal een derden autoaansprakelijkheidsverzekering verstrekken (met botsing en uitgebreide dekking) ten behoeve van de gast en anderen die het voertuig rijden in Canada en de Verenigde Staten met voorafgaande toestemming van CanaDream Inc.

NB: DE GAST GAAT AKKOORD MET PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOM WAAR HET VOERTUIG IN EEN ONGEOORLOOFD GEBIED WORDT GEREDEN ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING VAN CANADREAM INC. OF IN EEN VERBODEN REISGEBIED (ZIE ARTIKEL 13) OF WORDT GEBRUIKT OP EEN MANIER DIE NIET DOOR ARTIKEL 10 IS TOEGESTAAN. DE GAST KAN EEN STRAFBAAR FEIT PLEGEN DOOR HET RIJDEN ZONDER VERZEKERING.

3. Bezit van de gast en anderen. De gast erkent dat het voertuig geen veilige plaats is en niet is uitgerust voor het vervoer of de opslag van waardevolle goederen.CanaDream Inc.adviseert dat de gast, zolang het voertuig in zijn bezit is, een eigen verzekering tegen verlies van of schade aan eigendommen van de gast (of van een persoon wiens bezit zich in het voertuig bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de gast) dat in of op het voertuig is, en op deze verzekering een beroep te doen, en niet op de eventuele rechten tegen CanaDream Inc. om compensatie te verkrijgen voor enig verlies van of schade aan een dergelijk bezit. CanaDream Inc. is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van de gast (of van een persoon wiens bezit zich in het voertuig bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de gast)die in of op het voertuig is zowel voor als na de teruggave aan CanaDream Inc., ongeacht of een dergelijk verlies of schade het gevolg is van, of wordt bijgedragen door, de nalatigheid van CanaDream Inc. of haar vertegenwoordigers, ambtenaren of werknemers.De gast zal alle risico’s van een dergelijke schade of verlies nemen, doet afstand van alle vorderingen tegen CanaDream Inc. en zal CanaDream Inc. verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen van alle claims die voortvloeien uit een dergelijk verlies of schade.

4. Bescherming van het voertuig. De gast zal alle redelijke maatregelen nemen om het voertuig tegen diefstal en beschadiging te beschermen. De gast moet alle gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen, die in of op het voertuig zijn geplaatst of aan de gast door CanaDream Inc. wordt verstrekt, lezen en in acht nemen. Verlies van of schade aan een elektronische sleutelhanger, waardoor deze onbruikbaar is geworden, zal resulteren in een boete van $300 voor de gast bij de aflevering hiervan.

5. Onderhoud. De gast is, terwijl het voertuig in het bezit van de gast is, verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het voertuig zorgvuldig wordt beheerd en onderhouden en, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, ervoor te zorgen dat de olie, vloeistofen koelvloeistofniveaus in de motor, rem, stuurrichtingen andere mechanische en hydraulische systemen op de aanbevolen niveaus worden gehouden.De gast is verantwoordelijk voor het volgen van voorzichtige operationele procedures die passend zijn bij de weersomstandigheden (zoals ijskoud water bij temperaturen onder nul en oververhitting van mechanische componenten in gevallen van extreme hitte). De gast is verantwoordelijk voor de kosten van alle gerelateerde reparaties aan het voertuig of mechanische onderdelen daarvan als gevolg van het verzuim van de gast om deze taken te vervullen.

6. Reparaties. De gast zal van CanaDream Inc. de kosten voor (a) reparaties en vervangingen aan het voertuig tot een bedrag van $100.00, (b) reparaties aan het voertuig die door CanaDream Inc.zijn geautoriseerd, en (c) het handhaven van de olie,vloeistof en koelvloeistofniveaus van het voertuig worden vergoed. Terugbetaling door CanaDream Inc. geschiedt op vertoon van de originele bonnen en vervangen onderdelen. Tenzij zoals toegestaan in deze paragraaf, mag de gast geen reparaties of toevoegingen aan het voertuig toestaan en zal in geen enkel geval toestaan dat pandrecht op het voertuig wordt geplaatst zonder toestemming van CanaDream Inc., en de gast zal alle ongeoorloofde kosten in verband met reparaties betalen.

7. Storingen. In het geval dat het voertuig voor een periode langer dan 48 uur achtereen onbruikbaar is vanwege een mechanische defect en de storing niet het gevolg is van een schending van deze overeenkomst aan de zijde van de gast,verleent CanaDream Inc. aan de gast een tegoed die gelijk is aan de huurprijs die redelijkerwijs toe te rekenen is aan de periode waarin het voertuig onbruikbaar is. CanaDream Inc. is niet aansprakelijk voor andere kosten of schade die zijn geleden door de gast als gevolg van een mechanische storing. Radio-,TV-, airconditioning-, uitschuifbaar woongedeelte, koelkast-,magnetron-, apparaat- en cruise control-storingen vallen niet onder de toepassing van deze clausule waardoor het voertuig onbruikbaar en de gast geen recht geeft op een tegoed van de huurlasten.

8. Vervangingen. Het voertuig dat wordt aangeboden kan naar CanaDream Inc.’s eigen goeddunken, een gelijkwaardig of hoger gewaardeerde voertuig zijn dan het voertuig waarvoor een reservering wordt gemaakt door de gast. Waar sprake is van een wissel of een upgrade als bedoeld in de vorige zin, zijn er geen extra kosten voor de gast. Waar CanaDream Inc. een voertuig vervangt dat tegen een lager tarief wordt verhuurd dan het voertuig dat is gereserveerd door de gast, is de enige verantwoordelijkheid van CanaDream Inc.’s die uit een dergelijke substitutie voortvloeit om aan de gast het lagere geldende tarief in rekening te brengen en eventuele terugbetalingen of aanpassingen te maken die in het voordeel van de gast zijn. CanaDream Inc. garandeert de beschikbaarheid van een bepaald type voertuig dat eventueel is gereserveerd door de gast niet, en heeft geen aansprakelijkheid naar de gast(behalve zoals specifiek in dit artikel vermeld) naar aanleiding van de vervanging door CanaDream Inc. van een voertuig vaneen andere categorie in plaats van een voertuig die de gast heeft gereserveerd.

9. Incidenten: Schade, ongevallen, diefstal en vandalisme. De gast meldt elk incident, diefstal of vandalisme omtrent het voertuig of de passagiers aan CanaDream Inc en de politie in het rechtsgebied waar het incident plaatsvindt en levert aan CanaDream Inc. of haar verzekeraar elk proces, pleiten, bericht of papier van welke aard ook dat door de gast of een bestuurder van het voertuig of de passagiers is ontvangen in verband meteen claim, rechtszaak of procedure in verband met een incident of gebeurtenis waarbij het voertuig betrokken was. Noch de gast noch enige bestuurder van het voertuig zal de stelling van een claim, rechtszaak of procedure steunen of hiertoe aanzetten en zal volledig meewerken met CanaDream Inc. en haar verzekeraars met het onderzoeken en verdedigen van hetzelfde. BIJ HET FALEN OM ENIG INCIDENT BINNEN 24 UUR TE MELDEN VERVALT ALLE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING. BIJ GASTEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ EEN INCIDENT EN HET VOERTUIG TERUGGEVEN ZONDER GESCHREVEN ONGEVALVERSLAG EN POLITIEBESTANDSNUMMER VERVALT HUN VERZEKERINGSDEKKING EN WORDEN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN VOOR DE KOSTEN VAN ALLE REPARATIES OF VERVANGINGEN ALS GEVOLG VAN DE SCHADE.

10. Gebruik van het voertuig. Voor zover toegestaan door de wet, zal het gebruik van het voertuig, zoals hieronder verboden, (1) in strijd zijn met deze overeenkomst, (2) elke beperking van de verantwoordelijkheid van de gast voor verlies en schade aan het voertuig vervallen, (3) de gast volledig verantwoordelijk maken voor de daadwerkelijke schade, kosten en advocaatkosten, verlies van gebruik, verminderde waarde als gevolg van deze inbreuk, en (4) alle verzekeringsbescherming die in het kader van deze overeenkomst van toepassing is,afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, vervallen.De gast zal niet toestaan dat het voertuig wordt bediend of aangedreven (a)door een persoon die niet de houder is van een geldig rijbewijs dat de houder machtigt om het voertuig te besturen in het rechtsgebied waar het voertuig zich bevindt; (b) voor het huren van vervoer van personen of eigendommen, zowel expliciet als impliciet; (c) door een persoon die onder de 21 jaar oud is, of die CanaDream Inc. een valse of fictieve naam, leeftijd of adres heeft gegeven; (d) door een ander dan de gast of een persoon die is aangewezen in deze overeenkomst als een gemachtigdebestuurder; (e) in wat voor competitieve situatie dan ook; (f) om een voertuig te duwen of slepen, noch om een aanhangsel of object aan het voertuig te bevestigen; (g) buiten Canada of de continentale gebieden van de Verenigde Staten; (h) in een verboden reisgebied; (i) door een persoon onder invloed van bedwelmende middelen of drugs of voor het illegaal vervoer van bedwelmende middelen of drugs of andere verboden of beperkte stoffen; (j) voor illegale doeleinden of het plegen vaneen misdrijf; (k) waarbij het voertuig boven haar capaciteit wordt geladen; (l) waarbij er meer passagiers zijn dan waar het voertuig riemen voor heeft en voor ontworpen is, en (m) wanneer gebruik schade aan het voertuig toebrengt(bijvoorbeeld wanneer een waarschuwingslampje brandt, er een lekke band is, er stoom uit de motor komt, etc.). Deze beperkingen zijn cumulatief en elk van hen zijn van toepassing op elk gebruik, bediening of besturing van het voertuig.

11. Roken of vapen. Onze voertuigen zijn rookvrij. Detectie van rookgerelateerde geuren of schade resulteert in een boete van $ 500. Rook of vapen niet in het voertuig en vermijd de geur van kampvuurrook door alle deuren en ramen gesloten te houden in de buurt een kampvuur.

12. Huisdieren. Een hond of kat in onze camper is welkom voor een vergoeding van $ 350. Hulpdieren kunnen gratis in onze camper reizen met voorafgaande toestemming. We vragen gasten om ons van tevoren te vertellen dat ze hun huisdier willen meenemen en verwachten dat onze gasten ervoor zorgen dat hun huisdier geen schade aan het voertuig veroorzaakt. Als bij het inleveren extra moet worden schoongemaakt, worden er aanvullende schoonmaakkosten in rekening gebracht.

13. Ongeoorloofde gebieden en verboden reisgebieden. Raadpleeg het verzekeringsdekkingsplan voor een lijst van onbevoegde gebieden en verboden reisgebieden. Tenzij CanaDream Inc. van tevoren schriftelijke toestemming heeft gegeven, is de gast verantwoordelijk voor alle schade die het voertuig oploopt wanneer in een ongeoorloofd gebied wordt gereden. HET RIJDEN IN VERBODEN REISGEBIEDEN IS TEN ALLE TIJDEN TEN STRENGSTE VERBODEN. De gast betaalt dergelijke extra kosten zoals kan worden geheven door CanaDream Inc. in de gevallen waarin het voertuig in een verboden reisgebied of ongeautoriseerd gebied wordt gereden, en deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van of de gast toestemming heeft van CanaDream Inc.om in een ongeautoriseerd gebied te rijden. Onafhankelijk of de toestemming van CanaDream Inc.al dan niet is verkregen, zal de gast ook de kosten van het vervangen van onderdelen (inclusief, zonder beperking, banden)en het herstellen van de schade die is toe te schijven aan het rijden op onverharde of niet openbare wegen of de blootstelling van het voertuig aan bevriezing of extreme hitte betalen.

14. Betaling van de kosten. De gast betaalt aan CanaDream Inc. op aanvraag, alle tijd en afstand, service, minimum en andere kosten, tegen de tarieven aangegeven of berekend als die op de eerste pagina van deze overeenkomst en gebaseerd op gepubliceerde tarieven van CanaDream Inc. Indien de gast de kosten door een andere persoon laat betalen en deze persoon voldoet niet aan de betaling op de verplichte datum, zal de gast dergelijke kosten betalen. CanaDream Inc. kan de aanbetaling behouden zoals in deze overeenkomst bepaald om kosten te dekken, of deze worden hieronder opeisbaar.De gast en elke persoon naar wie, met toestemming van CanaDream Inc., de kosten van deze huurovereenkomst door de gast worden verwezen, zijn hoofdelijk aansprakelijk (solidariteit in Quebec) voor de betaling van deze kosten.De gast geeft aan dat hij gemachtigd is om zulke kosten naar die persoon door te verwijzen. Kosten die niet op tijd worden betaald, zoals door deze overeenkomst vereist is, worden onderworpen aan een boete voor late betaling, zoals gedefinieerd in artikel 21. Tenzij CanaDream Inc. akkoord gaat met de betaling door middel van een creditcard, zijn alle betalingen van kosten in het kader van deze overeenkomst in contanten bij de voltooiing van de huur. Kosten die op dat moment niet bij CanaDream Inc.bekend zijn, zijn voor rekening van de gast, aan wie de kosten na ontvangst direct aan de gast worden gefactureerd, en de gast verklaart hierbij dat hij ermee instemt dat zijn creditcard hiervoor wordt gebruikt. De betaling van de kosten door het gebruik van een aanvaardbare creditcard wordt beheerst door de bepalingen van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van een dergelijke kaart. ALS U EEN CREDITCARD GEBRUIKT OM VOOR UW KOSTEN TE BETALEN, MACHTIGT U CANADREAM OM KREDIET BIJ UW KAARTUITGEVER TE RESERVEREN IN EEN GELIJK BEDRAG VOOR ALLE VERWACHTE KOSTEN EN EEN PASSENDE GARANTIE VOOR DEZE KOSTEN OP HET MOMENT VAN HUUR TE VERWERKEN. CanaDream Inc. kan alle kosten controleren.Als er fouten worden gevonden, zal de gast de gecorrigeerde kosten betalen. Als de betaling met een creditcard was, machtigt de gast CanaDream Inc. om dergelijke kosten met de kaartuitgever te corrigeren. CanaDream Inc. zal alle correcties aan de gast melden.

15. Afstandskosten. De afstand, berekend in kilometers, die het voertuig heeft gereden, wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller van het voertuig. Als de snelheidsmeter of kilometerteller is gebroken, of er tekenen zijn dat hiermee is geknoeid, zal de gast voor reparatie of vervanging van de snelheidsmeter of kilometerteller betalen, samen met een huurbedrag per kilometer op basis van een gemiddelde dagelijkse vergoeding per kilometer berekend op CanaDream Inc. s ervaring met soortgelijke verhuren, of op basis van het werkelijke aantal kilometers zoals bepaald door het trackingapparaat dat in elk voertuig is geïnstalleerd.

16. Geldboetes. De gast is aansprakelijk voor alle parkeeren verkeersovertredingen, tolgelden en boetes, en machtigt Canadream Inc. om alle tickets onmiddellijk te betalen en vervolgens de creditcard van de gast in rekening te brengen voor alle gerelateerde kosten zoals gemaakt door Canadream Inc. Zonder beperking onder enige andere bepaling van de huurovereenkomst is de gast als enige aansprakelijk voor en vrijwaart Canadream Inc. tegen alle boetes, boetes en gebeurtenissen die voortvloeien uit een inbreuk door de gast op een statuut, wet, verordening, regel, verordening of verzekeringspolis bepaling die van toepassing is op het Voertuig of op het bezit, gebruik, rijden, parkeren, opslag of transport van het Voertuig door de gast.

17. Accessoires. De gast bevestigt de ontvangst van de inventarispakketten zoals aangegeven en zal de kosten van verloren of beschadigde apparatuur betalen bij teruggave van het voertuig aan CanaDream Inc.

18. Teruggave van het voertuig. De gast zal het voertuig teruggeven aan CanaDream Inc. op de tijd en plaats zoals aangegeven op de eerste pagina van deze overeenkomst, samen met alle banden, gereedschappen, accessoires en uitrusting in dezelfde staat zoals de gast ze heeft ontvangen, met uitzondering van normale slijtage. Mocht het voertuig op een andere plaats dan vermeld op de eerste pagina van de overeenkomst worden teruggebracht, gaat de gast akkoord met het betalen van de van toepassing zijnde kosten van een enkele reis of de kosten van het retourneren van het voertuig naar het aangewezen verhuurpost, welke dan ook het meeste is.

19. Teruggave in schone staat. De gast zal het voertuig in schone staat teruggeven met lege zwarte en grijze tanks, of vergoedt CanaDream Inc. voor de kosten van het reinigen en een minimum van $75 om de zwarte en grijze tanks te legen.

20. Dropoff kosten. Kosten krachtens deze overeenkomst geheven zijn niet onderworpen aan reductie en de gast heeft geen recht op een tegoed wanneer het voertuig eerder dan de dropoff datum vermeld op de huurovereenkomst wordt teruggegeven. Er zal ook geen restitutie plaatsvinden op een gedeelte van ongebruikte vooruitbetaalde gereden kilometers of mobiele telefoonkosten voor de gast. Als het voertuig met meer brandstof wordt teruggegeven dan waarmee zij vertrok, wordt de gast niet terugbetaald voor de kosten van de extra brandstof.

21. Te late teruggave. In het geval dat het voertuig op een tijd later dan aangewezen op de eerste pagina van deze overeenkomst wordt teruggegeven, zal de gast aan CanaDream Inc. een bedrag, berekend door het aantal uren dat de gast te laat is te vermenigvuldigen met $150, moeten betalen; echter, dit bedrag kan niet hoger zijn dan $600 voor elke periode van 24 uur, of een gedeelte hiervan, bij een dergelijke late teruggave.

22. Creditcardgaranties. Een creditcard is vereist voor de betaling van de borg en de gast machtigt CanaDream om de totale kosten of bedragen die de gast aan CanaDream verschuldigd is toe te voegen en de transactie te verwerken voor betaling volgens deze overeenkomst.

23. Teruggave op aanvraag. CanaDream Inc. kan de terugkeer van de voertuigen op elk gewenst moment eisen en, als naar het oordeel van CanaDream Inc.niet aan deze eis zal worden voldaan, of als er enige vertraging is bij de voldoening aan de eis, kan CanaDream Inc. onverwijld het voertuig terugnemen door gebruik van elke legale wijze, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing aan de gast of de creditcardmaatschappij of bank van de gast.

24. Inbezitneming. Als deze overeenkomst een valse verklaring, door de gast verstrekt, bevat, of indien de gast nalaat om aan CanaDream Inc. informatie te verstrekken die betrekking heeft op de gast of de intenties van de gast met het voertuig waarvan de gast in redelijkheid kan weten dat dit van belang is voor CanaDream Inc.om te weten wanneer CanaDream Inc. overweegt om het voertuig aan de gast te verhuren, of als de gast in overtreding is met enige bepaling van deze overeenkomst, kan CanaDream Inc. het voertuig onmiddellijk terugnemen door gebruik van alle wettelijke middelen, zonder voorafgaande waarschuwing aan de gast en kan CanaDream Inc. deze overeenkomst beëindigen.

25. Rechtszaken. De gast staatCanaDream Inc. of haar verzekeraars en haar raadslieden de enige en exclusieve uitvoering namens de gast toe, evenals de kosten van CanaDream Inc. of haar verzekeraar, van de verdediging van alle rechtszaken en procedures die tegen de gast worden ingesteld als gevolg van het gebruik, het bezit, het rijden, parkeren, de opslag of transport van het voertuig door de gast, en de eventuele terugvordering die kan worden gemaakt door de gast in dergelijke rechtszaken en procedures. Het recht van CanaDream Inc. en haar verzekeraars om de genoemde rechtszaken en procedures uit te voeren omvat onder andere het enige en exclusieve recht om dergelijke rechtszaken aan te spannen of te beëindigen, en een bindende overeenkomst aan te gaan, of ontslag van rechtsgevolgen te krijgen, namens de gast voor het doel van het aangaan van een schikking van, of het beëindigen van, zulke rechtszaken of procedures. De gast zal volledige medewerking verlenen aan CanaDream Inc. en zijn verzekeraars bij het nemen van alle stappen en in het verstrekken van en het verkrijgen van alle informatie en het bewijs dat door CanaDream Inc. of haar verzekeraars noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor het doel van de genoemde rechtszaken of procedures en de uitvoering, het schikken of de beëindiging ervan.De gast benoemt CanaDream Inc., of haar verzekeraars, hierbij onherroepelijk tot de ware en wettige advocaten van de gast om alle documenten uit te voeren en alle handelingen en zaken uit te voeren of na te laten,die de genoemde advocaten noodzakelijk of wenselijk achten in de omstandigheden om uitvoering te geven aan de verbonden rechten die door deze clausule aan CanaDream Inc. en haar verzekeraars toebehoren, en de volmacht hierbij wordt geacht in combinatie met een belang te zijn.

26. Vrijwaren. De gast zal CanaDream Inc. verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, letsel, vorderingen, eisen,kosten en uitgaven die voortvloeien uit of in verband staan met het bezit of gebruik van het voertuig, terwijl het voertuig in bezit van de gast is, inclusief maar niet beperkt tot alle vorderingen of verplichtingen die voortvloeien uit het verlaten, omzetten of verbergen of de onbevoegde verkoop van het voertuig door de gast of de chauffeurs, vertegenwoordigers of werknemers van de gast, of confiscatie of inbeslagneming van het voertuig op grond van illegaal of oneigenlijk gebruik van het voertuig.

27. Geen vertegenwoordiging. Noch de gast, noch enige andere bestuurder van het voertuig is, of mag zichzelf voordoen als, de vertegenwoordiger of werknemer van CanaDream Inc. om welke reden of voor welk doel dan ook.

28. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wet uit de provincie Alberta en de gast en CanaDream Inc. onderwerpen zich onherroepelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Alberta.

29. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling(deongeldige bepaling”) van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar is volgens de wet dat in enig rechtsgebied van toepassing is, wordt de ongeldige bepaling gescheiden van de overige bepalingen van deze overeenkomst, wat een geldige en bindende overeenkomst zal vormen in dat rechtsgebied na schrapping van de ongeldige bepaling. Het bestaan van een ongeldige bepaling volgens de wetten in een bepaald rechtsgebied heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van alle bepalingen van deze overeenkomst (met inbegrip van de ongeldige bepaling) in enig ander rechtsgebied waar de ongeldige bepaling niet nietig of onafdwingbaar is.

30. Meerdere voertuigen. Indien het voertuig bestaat uit een truck camper, camper of andere voertuigen die zo zijn ontworpen dat ze fysiek kunnen worden gescheiden bij normaal gebruik, zijn de bepalingen van deze overeenkomst op elk voertuig afzonderlijk van toepassing en beide voertuigen bij elkaar, als de omstandigheden dit toestaan. Trucks en campers mogen tijdens de huurperiode niet worden gescheiden en de gast is verantwoordelijk voor een boete $500 en alle gerelateerde kosten als gevolg van schade, wanneer dit plaatsvind.

31. Apparaten. Apparaten gehuurd van CanaDream Inc. moeten worden teruggegeven aan de balie bij het inleveren van het voertuig. In het geval dat een apparaat of een accessoire (bijv zuignap, USBkabel, oplaadkabel, etc.) verloren of beschadigd is, zullen de volledige vervangingskosten in rekening bij de gast worden gebracht.CanaDream Inc. streeft ernaar om de meest actuele kaarten beschikbaar van de GPS leverancier te bieden, maar neemt geen verantwoordelijkheid hiervoor en zal eventuele kosten of kosten (bijvoorbeeld extra brandstof, extra kilometers, enz.) die worden gemaakt als gevolg van het gebruik van verouderde of onjuiste kaarten door de gast. Raadpleeg de iPadhuurovereenkomst voor iPadgerelateerde kosten.

32. Generatorkosten. De kosten voor gebruik van de generator zijn $3.50 per uur, plus de van toepassing zijnde belasting. Niet alle CanaDream Inc. voertuigen hebben een generator, een generator is geenszins gegarandeerd bij een reservering.

33. CanaDream Club: Enige en alle openstaande kosten die niet volledig zijn betaald worden van de borg afgetrokken of ten laste gebracht van de creditcardafdruk. Boekingsen annuleringsvoorwaarden van het bedrijf / partner zijn van toepassing

34. Trackingapparaat. Het voertuig dat u huurt is uitgerust met een volgsysteem dat technologie gebruikt om CanaDream Inc en onze financiële partners in staat te stellen om de voertuigen beter te beheren en beschermen.Houd er rekening mee dat zij in staat zijn om de locatie, de kilometerstand en de reis geschiedenis van de voertuigen te controleren. We respecteren uw privacy en we zullen uw persoonlijke gegevens met niemand delen.

35. Aanvullende services. CanaDream Valet Service, CanaDream Peace of Mind Program, glasdekking en pakketten, die deze omvatten, hebben voorwaarden die de normen van CanaDream Inc.specifiek voor deze items vervangen. Raadpleeg de geldende afspraken voor meer informatie.

36. Afvoer van zwarte en grijze watertanks. De gast zal geen schadelijke stoffen afvoeren, vrij laten komen of zich hiervan ontdoen in de zwarte en grijze watertanks, of de afvoering, vrijlating of het ontdoen van schadelijke stoffen in de zwarte en grijze watertanks toestaan, indien de vrijlating of lozing van die stof in een rioleringssysteem in het rechtsgebied waar het toestel wordt gebruikt of geretourneerd door de gast een gemeentelijke, provinciale of landelijke wet zou overtreden.De gast begrijpt en gaat ermee akkoord dat een schending van dit convenant kan resulteren in boetes of andere bestuurlijke, strafrechtelijke of quasistrafrechtelijke sancties die worden geheven tegen CanaDream Inc. Bijgevolg zal een schending van dit convenant voor CanaDream Inc. een oorzaak zijn om een actie tegen de gast voor schade in te stellen die gelijk is aan een dergelijke boete of straf.

37. Huur van kinderzitjes. De gast erkent dat een autostoeltje voor kinderveiligheid is ontworpen, voor het gebruik in een motorvoertuig, maar niet noodzakelijkerwijs voor recreatieve motorvoertuigen, en het gebruik ervan zal het risico op sommige soorten letsel voor de gebruiker bij een botsing, incident of impact van motorvoertuigen helpen verminderen. De gast erkent echter dat ernstig letsel of overlijden kan voortvloeien uit zowel lage als hoge snelheden, incidenten of botsingen, zelfs wanneer een kinderzitje wordt gebruikt. DE GAST ACCEPTEERT VOLLEDIG ALLE RISICO’S EN GEVAREN DIE AAN HET GEBRUIK VAN DE KINDERZITJE VERBONDEN ZIJN. De Gast ziet af van ALLE CLAIMS die de gast heeft of in de toekomst kan hebben tegen CanaDream Inc., en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (die hierna gezamenlijk worden aangeduid als “de GEVRIJWAARDEN”) en vrijwaard de Gevrijwaarden van enige en alle aansprakelijkheid voor verlies, schade, onkosten of letsel, inclusief overlijden, die de gast of dat een kind van de gast of een kind waarvan de gast de voogd is, kan lijden, resulterend uit of voortkomend uit enig aspect van het gebruik van de kinderzitjes, ten gevolge van ENIGE OORZAAK, INCLUSIEF NALATIGHEID, SCHENDING VAN OVEREENKOMST OF SCHENDING VAN GARANTIE aan de zijde van de gevrijwaarden met betrekking tot het ontwerp, de selectie, installatie, onderhoud of aanpassing van de kinderzitjes, of met betrekking tot het verstrekken of het niet verstrekken van waarschuwingen, aanwijzingen, instructies of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de kinderzitjes. De gast parafeert hier met eerste initialen om te bevestigen dat de gast de voorwaarden van de Kinderzitjes heeft gelezen, begrijpt en ermee instemt.

Dit document is vanuit de Engelse versie in het Nederlands vertaald. Als er enige discrepantie bestaat met betrekking tot de formulering tussen de Nederlandse en Engelse versie, wordt de Engelse versie als correct beschouwd.

Yukon Alaska 2018

Vrijblijvend kennismaken?

We kunnen ons voorstellen dat u uw reis naar Canada zo goed mogelijk voorbereid wilt hebben. Uiteraard kunnen wij u via telefoon en e-mail adviseren. Vindt u het prettiger om uw reiswensen op ons kantoor te bespreken, dan is dat ook mogelijk. Maak hiervoor een afspraak met een van onze specialisten. We helpen u graag verder.

Stuur een bericht of bel 024 2060024